Herontwikkelingsgebied 't Zand - wonen en werken in groene setting

NEXTgarden werkt aan een vitaal en toekomstbestendig tuinbouwgebied door ruimte te bieden aan schaalvergroting en/of clustering van verspreid liggende locaties.

Initiatieven in het glastuinbouwgebied worden hiervoor gestimuleerd en gefaciliteerd.
In deelgebied 't Zand zijn op dit moment twee projecten:
  • Herinrichting Karstraat
  • Gebiedsontwikkeling 't Zand

Ontwikkeling 't Zand in Huissen

Ontwikkelingsplan 't Zand

Samen met bewoners en kaseigenaren hebben we met veel plezier aan het Ontwikkelingsplan voor ’t Zand gewerkt. Het doel was om ’t Zand een kwaliteitsimpuls te geven.

Het college van B&W heeft het Ontwikkelingsplan vastgesteld. De komende twee jaar willen we samen met bewoners het plan als pilot gaan uitvoeren.

Daarna evalueren we de pilot om te bepalen of en hoe we er mee verder gaan.


Het gebied

’t Zand vormt een overgangsgebied tussen het centrum en het buitengebied.

Het kenmerkt zich door een afwisselend en fijnmazig landschap van open weiden, boomgaarden, houtwallen, woonpercelen en kassen.

De levensvatbaarheid van de glastuinbouw in dit gebied staat sterk onder druk. Veel kassen zijn in verval geraakt. De gemeente Lingewaard zet daarom voor ’t Zand in op extensivering van de glastuinbouw.
De ontwikkelgebieden

In een aantal deelgebieden in ’t Zand staan meerdere kassen aan elkaar. Door juist in deze gebieden de kassen te vervangen, kan de landschappelijke kwaliteit van ’t Zand verbeteren. In plaats van kassen kunnen er komen:
  • boomgaarden
  • weiden
  • geriefbosjes
  • houtwallen
  • hagen
  • woningen in een lage dichtheid
Voor deze ontwikkelgebieden hebben we in overleg met kaseigenaren een ontwikkelingsplan gemaakt. Dit plan sluit aan op ons functieveranderingsbeleid.

Onderdeel van het plan is een pilot. Deze pilot maakt het mogelijk om, naast vrijstaande woningen, ook andere soorten woningen in het gebied te bouwen ter vervanging van kassen.

Het college heeft de ontwikkelvisie en de pilot op 19 maart vastgesteld. Een mooi startsein om samen met de tuinders die willen stoppen met hun bedrijf de visie voor hun stukken grond uit te werken! 

Informatieavond 7 mei

Om iedereen een beeld te geven over de ontwikkelingsplannen en de mogelijke veranderingen in de woonomgeving wordt een informatieavond georganiseerd. De avond is in zalencentrum De Valom.

De avond begint om 19.30 uur met vier presentaties. Vanaf 20.00 uur zijn er vijf informatiestands waar u alle informatie kan krijgen over de verschillende onderwerpen.

Ook kunt u zich aanmelden als u mee wilt doen aan dit project of een van de onderdelen.


De hele presentatie kunt u hier downladen!

Verkeersaanpassingen Karstraat Huissen

De gemeente heeft de wens om de twee haakse bochten in de Karstraat ter hoogte van ’t Zand aan te passen. Gezien de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming hier in het gedrang is, wil de gemeente komen tot een betere en vooral veiligere verkeersontsluiting.

Aangezien deze aanpassingen impact hebben op de woon-/werkomgeving wil de gemeente graag met u van gedachte wisselen over het ontwerp en de mogelijke effecten hiervan op de omgeving. Op deze pagina vindt u informatie en de presentaties die zijn gehouden voor direct omwonenden en belanghebbenden.

De hele presentatie kunt u hier downloaden als PDF. Het reactieformulier staat hier.

De gepresenteerde ontwerpen (drie varianten) zijn hier te zien en te downloaden.

Verkenning gebiedsontwikkeling 't Zand - Huissen

Samen met de bewoners, eigenaren van kassen, bedrijfspanden en belanghebbenden in het buitengebied van ’t Zand wil de gemeente de ruimtelijke uitstraling van het gebied verbeteren en de leefbaarheid vergroten. Dit met als doel dat het gebied een duurzame toekomst te geven.

Hiervoor willen we samen met de bewoners toekomstplannen maken.

De gehouden presentaties en informatie over dit plan vindt u in de bijlage die u hier als PDF kunt downloaden.