NEXTgarden
In The Spotlights

NEXTgarden In The Spotlights - LED verlichting

Planten hebben onder andere licht nodig om te kunnen groeien. Planten buiten de kas maken gebruik van het daglicht van de zon. Voor planten in de kas kan naast daglicht ook lamplicht worden ingezet.

In de glastuinbouw wordt op dit moment vaak de zogenaamde SON-T verlichting (hogedruknatriumlampen) gebruikt. Slechts 22% van de energie die deze lampen gebruiken, wordt omgezet in licht (Heuvelink & Kierkels, 2005). Ook wordt ruim 50% van de verbruikte energie omgezet in stralingswarmte (met name infrarood).

Voor koudeminnende gewassen is deze stralingswarmte vaak niet nuttig en moet via de ramen worden afgevoerd. Het is voor een aantal teelten wenselijk dat er een energiebesparend alternatief komt voor SON-T verlichting.

NEXTgarden In The Spotlights is een project van Zandvoort Flowers, Light4Food, Greenport Arnhem-Nijmegen, de HAS en de gemeente Lingewaard.

Het project is gestart in september 2018 en loopt door tot april 2020.

Wat willen we bereiken?

Het doel van het project is onderzoek doen naar energiebesparingen/fossielvrije mogelijkheden voor de teelt van sierteelt en groenten onder glas.

Dit project is specifiek gericht op de teelt van freesia’s.

Waarom willen we dit bereiken?

NEXTgarden streeft naar klimaatneutraal telen. Dit bereiken we door zowel energie te besparen als energie duurzaam op te wekken. Hoe minder energie er verbruikt wordt, hoe minder energie er opgewekt hoeft te worden.

LED verlichting gebruiken bij glasteelt bespaart energie. Daarnaast blijkt uit laboratorium onderzoek dat het gebruiken van LED verlichting positieve gevolgen kan hebben op de groei en kwaliteit van gewassen.

Het project NEXTgarden In The Spotlights past LED verlichting toe bij de teelt van freesia’s. Freesia’s hebben in de winter extra groeilicht nodig, maar geen/nauwelijks extra warmte. Met LED verlichting is de verhouding tussen warmte en belichting beter te regelen dan wanneer alleen de huidige SON-T verlichting wordt gebruikt.

Wat hebben we gedaan?

In het glasteeltbedrijf Zandvoort Flowers van de broers Gerichhausen is 1.800 m2 ingericht als proeftuin om LED verlichting te testen.

Het doel was om te testen wat het effect is van het extra LED licht op de freesia productie.

Er is een proef gedaan met drie verschillende lichtbehandelingen:
  • SON-T verlichting + 43% LED verlichting
  • SON-T verlichting + 60% LED verlichting
  • Enkel SON-T verlichting (controle behandeling)

Uit de proef blijkt dat extra LED licht kan bij dragen aan een hogere productie per m2. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd doordat er meer zijtakken (haken) werden gevormd.

LED verlichting kan dus perspectief bieden in de freesia teelt voor een hogere productie.

Wat gaan we doen?

Verder onderzoek richt zich op twee pijlers:
  • Inzetten van enkel LED verlichting bij de teelt van freesia’s. 
  • Inzetten van LED bij andere sierteeltgewassen, al dan niet gecombineerd met SON-T verlichting.

Wie zijn betrokken?

Het project ‘NEXTgarden In The Spotlights’ heeft een subsidie ontvangen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): ‘Europa investeert in zijn platteland’.

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

 • Strategisch gelegen in agricorridor A15
 • Op de grens van Nederland en Duitsland
 • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
 • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
 • Dynamisch ondernemersklimaat
 • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.