Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Subsidie voor verduurzaming van de herstructurering glastuinbouw

Op 10 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Lingewaard de ‘Subsidieverordening verduurzaming herstructurering glastuinbouw Lingewaard 2016’ vastgesteld. Voert u als tuinder, ondernemer of misschien wel in samenwerkingsverband een project uit dat de glastuinbouw in NEXTgarden economisch verduurzaamt? Vraag dan een subsidiebijdrage aan!

In de verordening zijn onder meer de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie opgenomen. Het subsidieplafond bedraagt € 140.000,-. De totale subsidiebijdrage per project bedraagt maximaal 40% van de totale projectkosten tot een maximum van € 30.000,- per project. Van deze maximum bijdrage kan gemotiveerd worden afgeweken op advies van een adviescommissie. Het college van B&W beslist over de aanvragen in volgorde van ontvangst. Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 1 juni 2016 worden ingediend. Projecten waaraan een subsidiebijdrage wordt verleend, dienen uiterlijk 15 november 2016 zowel qua verplichtingen als qua betalingen gerealiseerd te zijn.

Indien er sprake is van een samenwerkingsproject met meerdere partners, wordt de subsidie uitgekeerd aan de door de partners aangewezen penvoerder van het project. Conform de samenwerkingsovereenkomst worden de middelen vanuit het regiocontract door de penvoerder op basis van een werkplan plus begroting uitgekeerd aan de partners. De maximale bijdrage van € 30.000 heeft betrekking op de totale projectkosten.

Indien u nog vragen heeft omtrent de regeling kunt u contact opnemen met mevrouw U. Sewbalak (u.sewbalak@lingewaard.nl of 026-3260153) of de heer H. Korfage van de gemeente Lingewaard (h.korfage@lingewaard.nl of 026-3260151). Aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie.