Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Rapportage over emissies naar water steeds beter!

Stuur ook dit jaar tijdig, voor 1 mei, uw milieurapportage in naar de Uitvoeringsorganisatie-IMT (UO). Dit kunt u zelf doen, of laten doen door uw dienstverlener. Substraattelers moeten rapporteren over de geloosde hoeveelheid meststoffen en grondtelers rapporteren daarnaast ook het verbruik aan meststoffen. Via www.uo-glastuinbouw.nl kunt u zelf uw jaarrapportage indienen. U vindt daar het standaardformulier dat u kunt gebruiken voor de rapportage. 

In 2015 heeft 86% van de tuinders een rapportage gestuurd aan de Uitvoeringsorganisatie over de emissie vanuit de kas naar water (stand van zaken januari 2016). Het jaar daarvoor was dit ongeveer 80%, het gaat dus steeds beter! Ook dit jaar zullen waterschappen en omgevingsdiensten (RUD’s) weer actief toezien op de naleving van de rapportageverplichting uit het Activiteitenbesluit door de glastuinbouwbedrijven. Het bevoegd gezag let dit jaar extra op de kwaliteit van de rapportages. Aandachtspunt is of alle afvalwaterstromen meegenomen zijn in de rapportage. 

Stromen die soms vergeten worden zijn:

  • incidentele lozingen bijvoorbeeld bij teeltwisselingen;
  • het spuien van water in noodsituaties, bijvoorbeeld bij ziektes in het gewas;
  • en spoelwater van bijvoorbeeld een filter. 

Dit laatste moet worden gerapporteerd als met drainwater wordt gespoeld.

Waarom emissienormen en een rapportageverplichting?
De glastuinbouwsector en de overheden (Rijksoverheid, gemeenten en waterschappen) hebben afgesproken om een (nagenoeg) nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 te bereiken. In het Activiteitenbesluit staan de voorschriften waar de ondernemer aan moet voldoen. Doel van het beleid is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in onder meer de glastuinbouwgebieden te verbeteren. Als u vragen heeft over de rapportageverplichting, dan kunt u terecht bij uw waterschap en/of gemeente. 

Kijk voor meer informatie over het rapporteren op: www.UO-glastuinbouw.nl. Praktische tips voor ondernemers zijn te vinden op: www.glastuinbouwwaterproof.nl.