Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Mogelijkheden voor vrijkomend agrarisch vastgoed? Vraag nu subsidie aan!

Denkt u na over nieuwe mogelijkheden voor vrijkomend agrarisch vastgoed? Vraag nu subsidie aan!

Provinciale subsidie voor innovatieve concepten
De provincie Gelderland ondersteunt gemeenten die boeren en tuinders willen helpen bij hun zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor hun vastgoed en daarbij aandacht hebben voor aspecten ten aanzien van klimaat, economie, en leefbaarheid van het platteland. Subsidie wordt verstrekt voor de (door)ontwikkeling van realistische, duurzame concepten voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.

Subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband dat ten minste bestaat uit een agrariër en een vertegenwoordiger van de gemeente, bij voorkeur aangevuld met derden. Bij derden wordt gedacht aan: een deskundige op het gebied van verdienmodellen en/of vastgoed, een deskundige op het gebied van klimaat en milieu, een architect of ontwerper, een vertegenwoordiger van de bank en/of een deskundige op het terrein van andere financieringsvormen, een procesbegeleider, gezins- of andere familieleden, omwonenden, en desgewenst een partij die de administratie van het project uitvoert.

Tijdens een aantal bijeenkomsten van het projectteam, al dan niet aangevuld met een excursie, wordt het concept ontwikkeld.

Subsidie wordt verstrekt voor de kosten voor het opstellen van het concept. Daarbij kan gedacht worden aan de kosten van een aantal bijeenkomsten en een excursie, de voorbereiding daarvan, de verslaglegging, het opstellen van het eindproduct en de administratie. De subsidie bedraagt 70 tot 100% van de subsidiabele kosten.

Tendersysteem
Subsidieverlening verloopt via een tendersysteem. Elk jaar kunnen gedurende een beperkte periode subsidieaanvragen worden ingediend. In 2018 is dat tussen 26 november 2018 en 25 januari 2019. Per project wordt € 20.000 tot € 100.000 subsidie gegeven. De beste voorstellen komen in aanmerking voor subsidie. Beoordeling vindt plaats door een adviescommissie aan de hand van vooraf vastgestelde selectiecriteria.

Geen rechten
Aan bovenstaande tekst zijn geen rechten te ontlenen. Van toepassing voor projectaanvragen zijn de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland en het Openstellingsbesluit Innovatieve Concepten 2018. Deze zijn geplaatst op de website www.gelderland.nl/subsidies.

Contactpersoon bij de provincie Gelderland
Yvonne Geelen (y.geelen@gelderland.nl)

Contactpersonen bij de gemeente Lingewaard
Dion Steenbergen / gebied “t Zand Huissen (d.steenbergen@lingewaard.nl)
Maikel de Laet / andere gebieden (m.delaet@lingewaard.nl)